Strefy zagrozenia wybuchem gazu ziemnego

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to obraz normatywny, który wznosi się również do urządzeń jak i układów kontrole. Omawiane urządzenia poświęcone są w centralnej mierze do zaczynania ich w okolicach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta stanowi dokumentem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Lecz w lokalnym systemie prawnym została przedstawiona na zasadzie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem dyrektywy jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich zwracających się do urządzeń i stylów ochronnych danych do używania w odległościach zagrożonych wybuchem właśnie metanu lub i pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednak zastosowanie też do urządzeń a jeszcze systemów ochronnych danych do wykorzystywania w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana dyrektywa dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te nadaje się do użytku poza omówionymi strefami a które wjeżdżają na pewne chodzenie do urządzeń oraz stylów ochronnych danych do gruntu w okolicach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej informacje nie przyjmuje się między innymi do produktów medycznych, które użytkowane są w otoczeniu medycznym. Nie kojarzy się jej jednocześnie do sprzętu danego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które zwrócone są w jednych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie wydobywają się w Dodatku nr I do dyrektywy 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i wartę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy praktyce w rejonach z atmosferą wybuchową". Dania i style ochronne mogą być problemem innych dyrektyw, dotyczących różnych wyglądów i które dodatkowo przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE. Znak ten winien stanowić otwarty, łatwy i odporny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE. Bronienie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.