Ochrona przeciwpozarowa praca

W przedsiębiorstwie, w którym są pyły, ciecze, gazy bądź te pary łatwopalne, oraz nie jest tam wyznaczony stref, które potrafiły być zagrożone wybuchem, należy bezzwłocznie sporządzić kompleksowy dokument nazywany oceną zagrożenia wybuchem.
Należy mieć, że obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie stref zagrożenia wybuchem.

 

Dodatkowo w naukę paragrafu § 37. 1. Rozporządzania ministra spraw psychicznych i opieki z dnia 7 czerwca 2010 r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), również w budynkach kiedy i same na bliskich terenach, gdzie są produkowane, magazynowane, przechowywane materiały łatwopalne albo też gdzie mogą wydobywać się mieszaniny mogące stworzyć wybuch, przygotowuje się oceny zagrożenia wybuchem.
W niniejszej ocenie należy bezwzględnie wskazać pomieszczenia jakie są zagrożone wybuchem. W miejscach i przestrzeniach zewnętrznych trzeba wyznaczyć odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem. Należy opracować graficzną dokumentację zawierającą klasyfikację oraz czynniki które mogą sprawić wybuch.

Ocena zagrożenia wybuchem winnym stanowić zaprojektowana według obowiązujących norm europejskich, wśród nich chodzi wymienić między innymi:
• PN-EN 1127-1:2011 „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie szybcy i ochrona przed wybuchem.
• PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe.
• PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe.
Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny,
• Standard techniczny ST-IIG-0401:2010 „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem Ocena i Nadawanie .
• PN-EN 6079-10-14 „Atmosfery wybuchowe – Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”
• PN-EN 60079-20-1 „Atmosfery wybuchowe – Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody doświadczeń oraz informacje tabelaryczne”
• PN-EN 50272-3:2007 „Wymagania zaufania oraz budowania baterii wtórnych.