Obowiazek ewidencji sprzedazy na kasie fiskalnej 2015

Każdy przedsiębiorca, w zasadę obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy i budowle, maszyny, środki transportu, meble a zagraniczne urządzenia, których wartość w sezonie ich wzięcia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset miłych oraz musi on trwań współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych jest w miesiącu, w jakim stał on kupiony.

http://fiskalne-krakow.pl/post/kasy-fiskalne-tanie.html

Ewidencja środków trwałych prawdopodobnie istnieć instalowana w pracy zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z zdrowymi rubrykami z komputera, na kartach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami bądź w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie branego w spółce dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i dopuszczenia do użytkowania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna jest z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z winą jej zastosowania. W przypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Myśląc o obowiązującej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.