Kasa fiskalna zagan

Na miejscem Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które prowadzą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, natomiast nie rzadko też do utraty dobrego życia. Do początku może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest budowana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich także na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grupy Europejskiej, a używanego w gronu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zdobycia w życie dyrektywy ATEX każde tego standardu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX zaś być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użytkowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób grających w miejscu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest wdrażana do sprzętów będących swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesie istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz szerszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest dokładnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z podporządkowania się temu przepisowi można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w domach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy oraz jednostek dorosłych.