Dyrektywa unijna zamowienia publiczne

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie potrzebują istnieć zaspokojone przez całe produkty, jakie są dane do użycia w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w jednych krajach członkowskich regulowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może przenikać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wpisana w utrzymanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest zespolone z zastosowaniem dowolnego artykułu w działach, w jakich potrafi być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie zgodności z zasadami atex i za dostosowanie danego artykułu do aktualnych zasad. Atest atex jest chciany w przypadku produktów, które spotykają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest ostatnie przestrzeń, gdzie wykonywa się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji zalicza się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią to żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w sukcesu, jak duża dawka energii pochodząca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dochodzi do wybuchu, który stanowi ogromne ryzyko dla trwania i zdrowia ludzkiego.